• علامه محب الدین طبری از عمر نقل نموده که گفت:«علی مولی من کان رسول الله (ص) مولاه». [۱۳] .[صفحه ۲۱]علی (ع) مولی و واجب الاطاعه کسی است که رسول خدا […]
  • جناب مستطاب حجهالاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ ابراهیم صدقی یکی از ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) در طی مکتوبی ۶ کرامت نقل کردهاند که ذیلا میخوانید. ایشان مقدمتا […]
  • جناب آقای یوسف خادم حضرت ابوالفضل العباس (ع) طی نامهای جریان شفای خودش را به دست حضرت عباس (ع) به دفتر انتشارات مکتب الحسین (ع) چنین مرقوم داشته است:من در […]