• نامه جناب حجهالاسلام و المسلمین آقای شیخ محمدرضا خورشیدی مازندرانی به دفتر انتشارات مکتب الحسین ((ع)) که طی این نامه کرامتی از حضرت قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس ((ع)) ذکر کردهاند […]
  • ۳٫ مومن متدین، آقا میرزا حسن یزدی، از مرحوم پدر خود (که او را بسیار در مجالس روضهی روزهای جمعه، فراوان در منزل و جاهای دیگر ملاقات میکردیم، حکایت کرد […]
  • متن حدیثالقضاء و القدر ۱- الصدوق قال : حدّثنا أبوالحسن محمّد بن عمرو بن علی البصری قال : حدّثنا أبوالحسن علیّ بن الحسن المثنّی ، قال : حدّثنا أبوالحسن علیّ […]