• ۲۰٫ مرحوم آقا میراسد میربابائی، که یکی از علمای عامل و سادات بزرگوار و از مهاجرین فی سبیل الله انقلاب لنین ملعون بود، نقل میکرد:مابین دو نفر مسلمان اهل قفقاز […]
  • این کرامت را نیز پدرم آقای سید محمدعلی محمودی، مسئول هیئت دیوانگان امام حسین علیه السلام، قم نقل نموده اند:یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام اکشف لی کربی […]
  • یکی از موثقین از یک شیعهی کویتی به نام محمدمراد نقل کرد که میگفت:۳٫ شخصی بدوی از اهل سنت، مدت ده سال بود ازدواج کرده بود ولی بچهدار نمیشد. حتی […]