• شخصی از سادات به نام میرعلی نقی گفت :گردن من را مرض برص فرا گرفت و هر دکتری که رفتم و در مقام علاج برآمدند فائده ای نبخشید .روزی یک […]
  • ۱۰٫ نگارنده گوید: یکی از موثقین محترم که سالهای متمادی مجاور کربلا بود، در شب یکشنبه ربیعالثانی ۱۴۱۴ ق در حرم مطهر کریمهی اهلبیت حضرت فاطمهی معصومه (س) نقل کردند:صاحب […]
  • پیامبر (ص) در سفری از خواب بیدار شد و فرمود: آب وضو نزد کیست؟ ابو قتاده عرض کرد: ظرف آب با من است و آن ظرف را آورد، پس پیامبر […]