• برخی دیگر گفته اند که امام به مرگ طبیعی درگذشت و هرگز مسمومیّتی در کار نبود . برای اثبات این موضوع دلایلی ذکر کرده اند .یکی از این افراد « […]
  • اشارهشیعیان و پیروان اهلبیت (ع)، همان گونه که در معارف و احکام دین از دستورات و فرمایشات آن بزرگواران تبعیت میکنند، تمامی آن چیزهایی را هم که به آنها تعلق […]
  • سید جلیل حاج سید محمدعلی جزائری فرمود :من در اول ماه ذی الحجه ۱۳۷۳ مشرف شدم بزیارت امام هشتم حضرت ابوالحسن الرضا ( علیه السلام ) و آنوقت مصادف بود […]