• حجهالاسلام و المسلمین مروج و حامی مکتب محمد و آلمحمد (ع) حاج سید علی میرهادی نوشتهاند:در دو سال اخیر همراه عدهای از دوستان مسئول در نظام جمهوری اسلامی به منطقهی […]
  • ۱- مرجع بزرگ حضرت آیتالله العظمی حاج آقا سید تقی طباطبائی قمی – متع الله المسلمین بطول بقائه الشریف – کرامت ذیل را بدون واسطه به این جانب این گونه […]
  • هنوز کاروان به شهر نیشابور نرسیده بود که از دوردست ، کوه های بینالود آشکار شد . از دره هایی که باران های بهاری در آن ها راه های پر […]