آرشیو موقوفات و رقبات

 • برای توضیح بیشتر زندگانی حضرت شاه سید علی در قم، به جلد دوم کتاب چهرهی درخشان قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس (ع)، صفحات ۱۹۷ – ۱۹۶ مراجعه نمایید. در ذیل یک […] 0

  امام زاده شاه سید علی در قم

  برای توضیح بیشتر زندگانی حضرت شاه سید علی در قم، به جلد دوم کتاب چهرهی درخشان قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس (ع)، صفحات ۱۹۷ – ۱۹۶ مراجعه نمایید. در ذیل یک […]

  ادامه ...

 • جناب آقای سید جواد کشمیری، از اعضای هیئت امنای هیئت قمر بنیهاشم (ع) در مورد هیئت محترم انصار قمر بنیهاشم (ع) در تاریخ ۶ / ۸ / ۷۶ توضیحاتی دادهاند. […] 0

  دارالشفاء قمر بنیهاشم کرمانشاه

  جناب آقای سید جواد کشمیری، از اعضای هیئت امنای هیئت قمر بنیهاشم (ع) در مورد هیئت محترم انصار قمر بنیهاشم (ع) در تاریخ ۶ / ۸ / ۷۶ توضیحاتی دادهاند. […]

  ادامه ...

 • جناب حجهالاسلام آقای حاج شیخ علی خادم طی نامهای به دفتر انتشارات مکتب الحسین (ع) خطاب به مولف کتاب حاضر چنین مرقوم داشتهاند:بنا به درخواست برادر عزیز دانشمندم جناب حجهالاسلام […] 0

  قدمگاه مارم

  جناب حجهالاسلام آقای حاج شیخ علی خادم طی نامهای به دفتر انتشارات مکتب الحسین (ع) خطاب به مولف کتاب حاضر چنین مرقوم داشتهاند:بنا به درخواست برادر عزیز دانشمندم جناب حجهالاسلام […]

  ادامه ...

 • جناب حجهالاسلام آقای سید عطاءالله احمدی اصفهانی طی مکتوبی به انتشارات مکتبالحسین (ع) بیتالعباس سده را چنین معرفی کرده است.هیئت محترم حضرت امالبنین (س) در سده اصفهان از سال ۱۳۵۰ […] 0

  بیت العباس سده اصفهان

  جناب حجهالاسلام آقای سید عطاءالله احمدی اصفهانی طی مکتوبی به انتشارات مکتبالحسین (ع) بیتالعباس سده را چنین معرفی کرده است.هیئت محترم حضرت امالبنین (س) در سده اصفهان از سال ۱۳۵۰ […]

  ادامه ...

 • این زیارتگاه در حال حاضر با مساحتی معادل ۷۵۰ مترمربع، شامل صحن و سرا و رواق میباشد که در سمت قبلهی آن صفهای قدیمی با دو رواق مجاور و وصل […] 0

  زیارتگاه و سقاخانه ابوالفضل العباس

  این زیارتگاه در حال حاضر با مساحتی معادل ۷۵۰ مترمربع، شامل صحن و سرا و رواق میباشد که در سمت قبلهی آن صفهای قدیمی با دو رواق مجاور و وصل […]

  ادامه ...

 • سقاخانه مسجد آقا عزیزالله نیز با این که فعلا از آن بهرهبرداری نمیشود، جزء سقاخانههای مهم بازار بزرگ تهران است. قدمت خود مسجد به زمان فتحعلی شاه میرسد. و در […] 0

  سقاخانه مسجد آقا سید عزیزالله تهران

  سقاخانه مسجد آقا عزیزالله نیز با این که فعلا از آن بهرهبرداری نمیشود، جزء سقاخانههای مهم بازار بزرگ تهران است. قدمت خود مسجد به زمان فتحعلی شاه میرسد. و در […]

  ادامه ...

 • اشارهسقاخانهی آقا شیخ هادی یا آشیخ هادی از سقاخانههای قدیمی و مشهور تهران است، که قدمت آن به دورهی قاجار میرسد. این سقاخانه در محلهی آشیخ هادی، منسوب به آقا […] 0

  سقاخانه آقا شیخ هادی تهران

  اشارهسقاخانهی آقا شیخ هادی یا آشیخ هادی از سقاخانههای قدیمی و مشهور تهران است، که قدمت آن به دورهی قاجار میرسد. این سقاخانه در محلهی آشیخ هادی، منسوب به آقا […]

  ادامه ...

 • باسمهتعالی جناب حجهالاسلام آقای حاج شیخ حسن داود آبادی اراکی در نامهای خطاب به مولف کتاب چهرهی درخشان قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس (ع) مینویسد:تقدیم به دانشمند و نویسندهی توانا حضرت […] 0

  ابراهیم بن فضل بن عباس در نوده بخش خنداب اراک

  باسمهتعالی جناب حجهالاسلام آقای حاج شیخ حسن داود آبادی اراکی در نامهای خطاب به مولف کتاب چهرهی درخشان قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس (ع) مینویسد:تقدیم به دانشمند و نویسندهی توانا حضرت […]

  ادامه ...

 • که در خیابان جمهوری، کوچه کاوه، کوچه افسانه قرار دارد. به نظر میرسد که این سقاخانه کوچک مدتها مورد بیمهری قرار گرفته است. در حال حاضر این مکان در کنار […] 0

  سقاخانه کوچه افسانه تهران

  که در خیابان جمهوری، کوچه کاوه، کوچه افسانه قرار دارد. به نظر میرسد که این سقاخانه کوچک مدتها مورد بیمهری قرار گرفته است. در حال حاضر این مکان در کنار […]

  ادامه ...

 • واقع در سه راه پامنار، سقاخانه کوچک و سادهای است که تزیین چندانی ندارد. قدمت این سقاخانه حدود ۴۰ سال تخمین زده میشود و نام بانی آن نیز چندان مشخص […] 0

  سقاخانه پامنار تهران

  واقع در سه راه پامنار، سقاخانه کوچک و سادهای است که تزیین چندانی ندارد. قدمت این سقاخانه حدود ۴۰ سال تخمین زده میشود و نام بانی آن نیز چندان مشخص […]

  ادامه ...